Consiliul Judeţean Buzău va găzdui, în 26 iunie, conferinţa de închidere a proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău”. Realizat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene și implementat de Consiliul Judeţean Buzău și SC Natura Management SRL, proiectul are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul jud. Buzău, dar care poate fi extins şi implementat la nivel naţional.

COMUNICAT DE PRESĂ

Consiliul Judeţean Buzău va găzdui, în 26 iunie, conferinţa de închidere a proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău”. Realizat prin Programul LIFE+ al Comisiei Europene și implementat de Consiliul Judeţean Buzău și SC Natura Management SRL, proiectul are ca scop dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul jud. Buzău, dar care poate fi extins şi implementat la nivel naţional.

Elementul central al proiectului îl reprezintă realizarea unei instalaţii-pilot de tratare mecanică a deşeurilor provenite din construcţii şi demolări (C&D), respectiv cele din categoria beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice. Instalaţia va contribui la managementul adecvat al acestor tipuri de deşeuri, ea fiind totodată o investiţie care generează noi locuri de muncă.

Este o premieră în România faptul că în această instalaţie vor fi tratate, prin finanaţarea asigurată de proiect, deşeurile provenite din depozitele ilegale, astfel că acestea vor fi eliminate de pe teritoriul administrativ al judeţului Buzău. Tot o premieră este şi aplicaţia web interactivă asociată instalaţiei-pilot, care se constituie în prima bursă a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a materialelor rezultate din tratarea acestora. Site-ul Bursa Deșeurilor din Construcții și Demolări (www.deseuri-constructii.ro) vine în întâmpinarea generatorilor, deținătorilor, valorificatorilor sau furnizorilor de servicii de tratare, depozitare și/sau eliminare a deșeurilor C&D, prin facilitarea întâlnirii dintre cerere și ofertă. Materialele care fac obiectul acesteia sunt:

deșeuri C&D (clasa 17 cf. H.G. nr. 856/2002);

meteriale rezultate în urma tratării deșeurilor C&D;

deșeuri C&D care îndeplinesc criteriile de încetare a statutului de deșeu (în curs de elaborare și aprobare la nivel național), definite în acord cu art. 6 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile;

materiale care, datorită aplicării unor măsuri de prevenire a generării deșeurilor C&D, pot fi reutilizate.

Situația actuală a impus implementarea unui sistem informatic specific activității de tranzacționare a deșeurilor C&D, precum și a materialelor rezultate în urma tratării deșeurilor C&D. Prin înființarea Bursei se dorește crearea condițiilor necesare care să acopere, la nivel minimal, suportul pentru activitățile de tranzacționare din acest sector.

Realizarea instalaţiei-pilot a suferit o întârziere de şase luni, din cauza procedurilor anevoioase de obţinere a acordului de mediu pentru investiţii realizate la limita unui sit Natura 2000. Toate terenurile deţinute de Consiliul Judeţean Buzău – corespunzătoare ca suprafeţe şi locaţii – sunt situate în situri Natura 2000. Terenul ales pentru staţia-pilot a fost preferat din două considerente – se află situat în apropierea municipiului Buzău, într-o zonă uşor accesibilă şi, deşi este inclus la marginea unui sit Natura 2000, el era într-o stare de degradare accentuată cauzată de funcţionarea anterioară, pe acel amplasament, a unei balastiere.

Această staţie-pilot este o investiţie publică, prin care se vor executa concasarea şi sortarea la nivel local a deşeurilor C&D inerte, urmată de valorificarea acestora. Se ia totodată în calcul valorificarea acestor tipuri de deşeuri cât mai aproape de locul de generare pentru o economie a resurselor, dar şi pentru a descuraja situaţia depozitelor neautorizate (ilegale).

Principalul element de noutate apărut în urma implementării proiectului LIFE10 ENV/RO/727 „Valorificarea deșeurilor din construcții și demolări din județul Buzău” l-a constituit încercarea de elaborare a unei politici publice coerente la nivel judeţean, dar şi naţional, privind integrarea, într-un concept unitar, a unor abordări tratate deficitar fie din cauza cadrului legislativ existent, fie din cauza dezinteresului autorităţilor sau a lipsei de resurse.

Unul dintre rezultatele implementării corecte şi coerente a proiectului a fost realizarea ghidului de bune practici pentru fiecare „pion” de pe „tabla de şah” a generatorilor de deşeuri. Aceasta se bazează pe o analiză obiectivă care punctează distanţa colosală dintre noţiunea de bună practică în accepţiunea europeană şi realitatea românească. În acest sens, cea mai mare discrepanţă a fost observată la adresa azbestului – în timp ce în gospodăria individuală azbestul este omniprezent (sub forma plăcilor de azbociment), în proiectele publice, problema „dezasbestizării” este tratată prin metode de ultimă generaţie. În acelaşi timp, ghidul reliefează şi semiindiferenţa autorităţilor faţă de aspectele privind costurile și derularea anumitor practici legate de gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări. Potrivit documentului, „în acest moment, gestionarea acestor tipuri de deşeuri reprezintă ultima filieră pentru care generatorii de deșeuri și factorii responsabili sunt dispuși să aloce resurse”.

În ciuda inadvertenţelor şi dificultăţilor înregistrate pe parcursul implementării proiectului, previziunile nu sunt chiar atât de sumbre pe cât par. Metodologia privind încetarea statutului de deșeu pentru anumite categorii de deșeuri din construcții și demolări, realizată pe baza analizei situației reale din domeniu – luând în considerare atât studiile și informațiile existente la nivel național și european, cât și consultările cu factorii interesați-, și definitivată pe ultima sută de metri a proiectului, constituie elementul ce poate schimba situația la nivel național. Prin adoptarea ei de către autoritățile responsabile, sistemele de gestionare a deșeurilor (C&D) inerte vor deveni funcționale și beneficiile acestora vor fi în mod corespunzător accesibile publicului, în paralel cu dezvoltarea sectorului dedicat tratării adecvate a acestor tipuri de deşeuri, iar implementarea în societate a bunelor practici ar fi realizabilă și ar elimina practicile ilegale și/sau neconforme.

O bază în acest sens o reprezintă Legea deșeurilor (211/2011), care transpune legislația UE în domeniu și al cărei obiectiv național este de a impune producătorilor de deşeuri şi autorităţilor administraţiei publice locale „să atingă, până în 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din HG nr. 856/2002, cu completările ulterioare.”

Conferinţa va avea loc la Restaurantul Grant, bd. Nicolae Bălcescu, nr. 49, salon LUXEMBURG, între orele 11.00-14.00.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiect, vă rugăm contactați:

Dl. Cosmin Moisescu, manager proiect (cosmin.moisescu@life-dcd.ro, tel. +40720546420)

Dl. Mihai Toniuc, expert tehnic (m.toniuc@naturamanagement.ro, tel. +40722352233)

PREZENTAREA PROIECTULUI

Titlul proiectului:

LIFE10 ENV/RO/000727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” VAL-C&D

Beneficiar:

Consiliul Județean Buzău

Partener:

S.C. Natura Management S.R.L.

Perioada de implementare:

septembrie 2011 – iunie 2014

Buget:

1.431.882 Euro, din care 580.941 Euro contribuția UE

Website:

www.life-dcd.ro
Proiectul LIFE10 ENV/RO/000727 „Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău” este implementat de Consiliul Judeţean Buzău în parteneriat cu S.C. Natura Management S.R.L., în perioada septembrie 2011 – iunie 2014, având un buget total de 1.431.882 Euro, din care 580.941 Euro fiind contribuția Uniunii Europene. Mai multe informații despre proiectul LIFE10 ENV/RO/000727 pot fi accesate la adresa www.life-dcd.ro.

Programul LIFE+ este un instrument financiar al Uniunii Europene destinat protecţiei mediului. Prin componenta LIFE+ – Guvernare și Politici de Mediu se co-finanţează proiectele de bune practici sau proiectele demonstrative cu valoare adăugată care contribuie la implementarea, actualizarea și dezvoltarea politicilor și legislației Uniunii Europene privind mediul. Mai multe informații despre programul LIFE pot fi accesate la adresa www.ec.europa.eu/environment/life.

Obiectivele proiectului

Proiectul LIFE10 ENV/RO/000727 urmăreşte realizarea unui sistem funcţional şi performant de gestionare a deşeurilor din construcţii şi demolări (deșeuri C&D) prin:

cunoaşterea cât mai detaliată a situaţiei actuale privind generarea, colectarea, valorificarea şi eliminarea deșeurilor C&D, atât la nivelul judeţului Buzău, cât și la nivel regional și național;

crearea unui sistem coerent de decizie prin clarificarea responsabilităţilor tuturor factorilor implicaţi în sistemul de gestionare a deșeurilor C&D la nivel judeţean;

stabilirea unei proceduri cât mai facile pentru încetarea statutului de deşeu pentru materialele rezultate în urma tratării deșeurilor C&D inerte;

promovarea valorificării deșeurilor C&D care se pretează acestui scop;

îndeplinirea obiectivelor legale privind valorificarea deșeurilor C&D la nivelul judeţului Buzău, inclusiv prin valorificarea deșeurilor C&D depozitate neconform.

Rezultatele proiectului

Evaluarea situaţiei actuale privind generarea/colectarea/valorificarea/eliminarea deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul judeţului Buzău și la nivel național;

Cod de bune practici privind managementul deșeurilor din construcții și demolări, structurat pentru gospodării, șantiere de construcții și autorități;

Analiza comparativă a ciclurilor de viață în cazul producerii materiilor prime (agregate naturale) și a deșeurilor C&D tratate;

Metodologie privind încetarea statutului de deșeu pentru materialele rezultate în urma tratării deșeurilor inerte din construcții și demolări – clasa 17 01;

Dezvoltarea unui sistem de valorificare a deşeurilor din construcţii şi demolări la nivelul judeţului Buzau (instalație de tratare mecanică a deşeurilor C&D inerte – Proiect-Pilot), inclusiv a deşeurilor din această categorie depozitate ilegal;

Aplicaţie web interactivă – website Bursa deşeurilor din construcţii şi demolări şi a materialelor rezultate din tratarea acestora.

Principalul element de noutate generat în urma implementării acestui proiect este elaborarea unei politici publice coerente la nivel județean, respectiv integrarea într-un concept unitar a mai multor aspecte tratate până acum separat:

analiza comparativă a beneficiilor și pierderilor (pentru mediu și comunitate) cauzate de exploatarea agregatelor minerale, pe de o parte, și eliminarea / valorificare deșeurilor din construcții și demolări, pe de alta parte;

încetarea statutului de deșeu pentru materialele rezultate din tratarea deșeurilor din construcții și demolări și clarificarea acestei proceduri la nivel național;

stabilirea setului de cerințe tehnice aplicabile valorificării (pe domenii de utilizare) pentru materialele rezultate din tratarea deșeurilor de construcții și demolări.

Ulterior, toate aceste elemente vor putea fi replicate la nivel național.

Spațiul geografic de aplicare a proiectului acoperă aria administrativă a județului Buzau, România, în schimb, problemele identificate și căile de rezolvare a acestora, propuse de proiect, sunt aplicabile în mai multe zone ale spațiului UE.

Foto: Instalaţie de tratare mecanică a deşeurilor C&D inerte, Verneşti, jud. Buzău.

Deșeurile din construcții și demolări

Directiva 2008/98/CE privind deșeurile îndeamnă Statele Membre să evolueze în direcția unei societăți europene a reciclării, cu un înalt nivel de eficiență a folosirii resurselor, stabilind obiective specifice pentru deșeurile C&D. Astfel, până în anul 2020, într-un interval de 5 ani, rata de pregătire pentru reutilizare, reciclare sau alte operațiuni de valorificare materială (inclusiv operațiunile de umplere) va trebui să ajungă la minim 70% (din masă) din cantitatea de deșeuri nepericuloase provenite din construcții și demolări (exclusiv materialele geologice naturale definite la categoria 17 05 04).

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor transpune, în legislația națională, Directiva 2008/98/CE. Prin noua lege-cadru se urmăreşte stabilirea unor măsuri în vederea protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse produse de generarea şi gestionarea deşeurilor. Totodată, Legea vizează reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor şi creşterea eficienţei utilizării acestora prin mai multe măsuri.

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România trebuie să se alinieze noilor politici în domeniul gestionării deșeurilor, inclusiv a celor provenind din construcții și demolări. Proiectul LIFE10 ENV/RO/000727, prin rezultatele sale, contibuie direct la realizarea obectivelor formulate, prin implementarea unor măsuri coerente, susținute, și care răspund necesităților identificate.

În prezent, în România, resurse potențiale sunt irosite prin depozitarea, de cele mai multe ori necontrolată, a deşeurilor provenite din activități de construcție şi demolare, care ar putea fi procesate în unități de reciclare disponibile tehnic, durabile economic şi oportune social.

Datele privind generearea deșeurilor C&D în Europa (sursa: EUROSTAT, 2011) arată că fracția minerală a deșeurilor provenite din construcții și demolări, precum și molozul constituie unul dintre cele mai importante fluxuri de deșeuri din Europa. Astfel, se impune necesitatea găsirii de soluții adecvate pentru gestionarea deșeurilor C&D.

În prezent, în România, nu există suficiente instalații de tratare, valorificare sau reciclare a deșeurilor C&D. Există doar câţiva operatori economici sau autorități publice (Consilii Județene și Primării) care valorifică/reciclează aceste tipuri de deșeuri și care operează concasoare (mobile sau fixe), transformând betonul şi cărămizile în materiale ce pot avea o utilizare ulterioară. Până la stabilirea unei rețele solide de valorificatori/reciclatori de deșeuri C&D, trebuie oferite alternative pentru eliminarea conformă a acestui flux de deșeuri.

Practica utilizată în mod curent în vederea valorificării deșeurilor C&D este umplerea sau aducerea terenurilor la cotă, utilizând în principal deșeuri C&D inerte (fracția minerală – de exemplu, nisip, pietriș, beton, cărămizi, țiglă etc.), de obicei concasate.

La nivel național, există un număr foarte mare de situații de gestionare neconformă a deșeurilor C&D, majoritatea constând în abandonarea sau depozitarea necontrolată a acestora pe terenuri intra și extravilane. Eradicarea depozitării ilegale, neconforme și/sau neautorizate va încuraja o atitudine proactivă a generatorilor de deșeuri C&D în a găsi soluții alternative la depozitare.

Numărul mare de balastiere din România conduce la o abundență a ofertelor de agregate naturale și, implicit, la prețuri scăzute ale acestora. Plecând de la această premisă, este de așteptat ca, în lipsa unor măsuri concrete, agregatele rezultate din tratarea deșeurilor C&D inerte și materialele secundare să nu poată deveni o marfă căutată.

Prin acțiuni de prevenire a generării deșeurilor C&D, cuplate cu activități de reciclare și reutilizare, se pot obține beneficii semnificative printre care amintim: diminuarea necesarului de materii prime naturale, conservarea capacităților de depozitare existente, crearea de noi locuri de muncă, precum și contribuția la atingerea țintelor de dezvoltare durabilă.